اسناد فنی

استاندارد کیفیت برقاستاندارد آتش نشانی در صنعت برقاستاندارد اجرایی پستهای توزیع زمینی 11 کیلوولتاستاندارد اجرایی پستهای توزیع زمینی ۲۰ کیلوولتاستاندارد اعمال تخفیف برای حریم درجه یک خطوط انتقال نیروی برق استاندارد انشعابات مشترکیناستاندارد برقگیرهای اکسید فلزی برای سیستم های با ولتاژ ۲۰ و ۳۳ کاستاندارد تابلوهای مورد استفاده در شبکه توزیعاستاندارد تجهیزات بانکهای خازنی 20و33 کیلو ولتاستاندارد تجهيزات قطع و وصل كننده فشار ضعيفاستاندارد ترانسفورماتور جریاناستاندارد ترانسفورماتور ولتاژ خازنیاستاندارد ترانسفورماتورهای جریان۲۰ و ۳۳ کیلو ولتاستاندارد ترانسفورماتورهاي زمين نوع روغنياستاندارد ترانسفورماتورهای ولتاژ ۲۰ و ۳۳ کیلو ولتاستاندارد حدود مجاز هامونیک ها در سیستم برق ایراناستاندارد خازنهای مورد استفاده در شبکه های توزیعاستاندارد خطوط هوایی توزیعاستاندارد راكتورهای مورد استفاده در شبكه های توزیعاستاندارد رنگ و پوشش تجهیزات صنعت برقاستاندارد روشنایی معابراستاندارد سیستم اتصال زمین شبکه های توزیعاستاندارد سیستم تغذیع جریان مستقیم_LVDCاستاندارد سیستم زمین برای ساختمان هااستاندارد صنعت برق ایران - مشخصات و خصوصیات انرژی الکتریکی (کیفیاستاندارد كات اوت فيوزهای 11، 20 و 33 كيلوولتاستاندارد کابل های مورد استفاده در شبکه توزیعاستاندارد کلیدخانه های تمام بسته با عایق گازیاستاندارد کلیدهای 20و33 کیلو ولت برای کلیدخانه های تمام بسته فلزاستاندارد مشخصات انرژی برق _کیفیت برقاستاندارد مشخصات فنی ترانسفورماتورهای روغنی توزیعاستاندارد معیارهای طراحی مهندسی و برنامه ریزی شبکه توزیع فشارمتواستانداردهای حریم خطوط هوایی نیروی برقاستانداردهای شبکه های هوائی توزیع برق روکشدار و عایق شدهایمنی در صنعت برقمشخصات فنی و اجرایی هادیهای شبکه توزیع