Back to Top


پیام مدیر عامل


این مهندسین مشاور هدف و مأموریت اصلی خود را ارائه خدمات مهندسی کیفی و مبتنی بر علوم و تکنولوژی روز به صنایع برق و انرژی و کسب رضایت کارفرمایان این حوزه می‌داند و این هردو درگرو بهره‌مندی از تخصص کارشناسان مجرب، جذب و آموزش نیروهای جوان، ایجاد انگیزه، خوشنودی و رضایت شغلی کارکنان در فضای کاری مبتنی بر فرهنگ و مدیریت کیفیت فراگیر به دست می‌آید.

ارکان شرکت همگی در همین راستا گام بردارند.