Back to Top

کنترل

انرژی‌های تجدید پذیر و مولدهای تولید پراکنده

خدمات و مهندسی انرژی

مهندسی قدرت

خدمات ما:

انرژی‌های تجدیدپذیر

امروزه منابع انرژی فسیلی به لحاظ پایان‌پذیر بودن و آسیب‌های زیست‌محیطی مطلوبیت خود را از دست داده و رویکرد و توجه جوامع امروزی به منابع  انرژی‌های تجدیدپذیر و خصوصاً انرژی‌های خورشید و باد معطوف شده استکشور ایران نیز در همین راستا از جمله کشورهای مناسب به جهت تابش خورشید، تعداد روزهای آفتابی، دمای مناسب در نقاط مختلف و همچنین وجود شبکه‌های گسترده ..


مولدهای مقیاس کوچک

تأمین انرژی الکتریکی موردنیاز بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات که با رشد سالانه 7 درصد مواجه است از طریق احداث نیروگاه‌های بزرگ ضمن نیاز به سرمایه‌گذاری بالا و، طولانی بودن مدت احداث، با تلفات ناشی از انتقال انرژی به محل مصرف نیز روبرو می‌باشد

تولید پراکنده انرژی در مقیاس کوچک و حتی‌المقدور در (نزدیکی) محل مصرف، ضمن ترغیب بخش خصوصی در تولید انرژی به لحاظ میزان کمتر سرمایه موردنیاز، کاهش چشمگیر تلفات انتقال را نیز در بر خواهد داشت......